Conceptplan: AntiConceptie voor Ganzen

dit bericht is hoofdzakelijk een ‘aantekening’ voor mijzelf dat ik het plan op 1 november 2022 naar de Provinsje Fryslân heb gestuurd

dit bericht is hoofdzakelijk een ‘aantekening’ voor mijzelf dat ik het plan op 1 november 2022 naar de Provinsje Fryslân heb gestuurd – en natuurlijk wachten wij de reactie met veel belangstelling tegemoet

ganzen in het weiland van overbuur Jongbloed
ganzen in het weiland van onze overbuur – foto Ferrie A.C. Maaswinkel CC BY-NC-SA 4.0 Int.

omdat het plan 12 pagina’s telt, die ik in dit bericht ook op 12 pagina’s ga publiceren beginnen we met de
INHOUDSOPGAVE:

Click op het onderwerp om direct daar te komenpagina’s
De Aanleiding3
Het Idee!3
Milieuschade4
Hoe wordt de ganzenpopulatie nu ‘behandeld’4
Over welke ganzensoort spreken we4
Schade- en -gebieden5
Winterganzen de aantallen5
Het verblijf van ganzen in Nederland6
Broedgebieden7
Fourageren van Ganzen7
Korte samenvatting van het idee8
Te Onderzoeken Aspecten9
Anticonceptie voor duiven10
Toelichting op het middel R-1210
Bronnen11
De Auteur11
Disclaimer11
Creative Commons11
Eindnoten12

– – pagina 3 – –

DE AANLEIDING

Op donderdagavond 6 oktober 2022 bezochten de Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân zalencentrum de Lantearne in Akkrum om gesprekken te voeren met de in- en omwoners van het gebied over Fryslân klimaatbestendig. Op die bijeenkomst ontstond mijn idee.
In dit rapportachtige concept heb ik het idee verder uitgewerkt hoewel op nog enkele onderdelen verder onderzoek gedaan moet worden echter, het idee gaat grotendeels uit van het combineren van bestaande gegevens, begrippen en technieken. Met andere woorden, het is een stevige voorzet aan de Provinsje om dit ide op te pakken en op zijn haalbaarheid te toetsen.

HET IDEE!
AntiConceptie voor Grauwe- en Brandganzen

Het AC4G idee stoelt op de volgende uitgangspunten:

 • Tegengaan van bodemvervuiling en oppervlakte water door ganzenpoep (milieuschade).
 • Verminderen van schade aan gewassen en de vergoedingen daarvan (gewasschade).
 • Terugdringen van de verspreiding van vogelgriep.
 • Schade uitkeringen beperken door natuurlijke krimp van de ganzenpopulatie.
 • Alleen die ganzensoorten aanpakken die door hun aantallen milieuschade en daarmee schade aan het klimaat veroorzaken.

– – pagina 4 – –

Milieuschade

Milieuschadetabel - bron BIJ12
Milieuschadetabel – bron BIJ12

Ganzen veroorzaken elk jaar meer schade aan gewassen in 2021 36 miljoen Euro (eindnoot 1).
Als deze ‘trend’ zo doorzet dan kan men een schadepost aan gewassen voor 2022 verwachten van 40+ miljoen euro – dat die ‘trend’ zich zal voortzetten is te verwachten als men bedenkt dat een gans 3 tot 7 eieren legt waaruit gemiddeld 6 jongen worden geboren (eindnoot 2).
Ganzen laten enorme hoeveelheden ontlasting achter op de graslanden en in het water – hetgeen als milieuschade kan worden beschouwd. Het is noodzakelijk om cijfers te plakken op dit gegeven.
Los daarvan is er schade aan voornamelijk grasland, graszaad, suikerbieten en aardappelen – ook bij andere akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten en bloem(bol)gewassen kan schade ontstaan.

Hoe wordt de ganzenpopulatie nu ‘behandeld’

 • Een vlucht ganzen strijkt neer op een gras- of weiland.
 • Na een uur, of anderhalf, verschijnt een donkergroene 4×4 met daarin een een paar jagers.
 • Zij lossen een schot.
 • De vlucht ganzen slaat op de vlucht en strijkt enige kilometers verderop weer gewoon neer.

Dit lijkt/is een verre van efficiënte manier om met groei van de ganzen populatie om te gaan.

Over welke ganzensoort spreken we?

De naam van de grootste ganzenpopulatie is Branta leucopsis ofwel Brandgans, maar ook de Grauwe gans, kolgans, Nijlgans en Canadese gans broeden in toenemende mate in Nederland.

– – pagina 5 – –

Schade- en -gebieden

De gehele kuststreek van Nederland is het verblijfsgebied van de brandgans – maar ook Ierland en Schotland – naar schatting is dat een populatie brandganzen 800.000 ganzen in Nederland – in het totaal overwinteren er nu zo’n 2 miljoen ganzen per jaar in de kustgebieden.
Het ligt voor de hand om samenwerking te zoeken met de provincies Groningen, Noord Holland, Zuid Holland en Zeeland vooral op het gebied van de uitvoering en in een later stadium wellicht met Ierland en Schotland. Veel zal afhangen van de bereidheid van de belanghebbenden om iets aan de problematiek te doen.
Bij12 geeft een duidelijk overzicht van de provincies en de schade cijfers die daar bij horen. Voor dit concept is alleen het BIJ12 kaartje van Fryslân hierbij geplaatst.
Het totale overzicht van Nederland is te vinden op de website van BIJ12 op https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schadecijfers/

Winterganzen de aantallen

Het SOVON telt de verschillende soorten al sinds 1975.
Het staatje maakt wel duidelijk dat de groei van de populatie behoorlijk is toegenomen sinds de eeuw-wisseling.
https://sovon.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/ganzen-en-faunaschade/aantallen-ganzen

– – pagina 6 – –

Het verblijf van ganzen in Nederland

Stephan Grathe (eindnoot 4) brengt het foerageergebied van 22 dieren in kaart van een tweetal ganzensoorten; Branta leucopsis en Branta bernicla dat een beeld geeft van de plaatsen waar de ganzen naar toe trekken om te foerageren en te broeden – deze studie loopt nog maar geeft nu al aan hoe complex dit deel van het plan is als het aankomt op het toedienen van Anticonceptie voor ganzen.
Onder afbeelding staan de specifieke gegevens die ten grondslag liggen aan dit onderzoek

FTZ Geese Wadden Sea – Stefan Garthe – Creative Commons 1.0 Universal

FTZ Geese Wadden Sea – Stefan Garthe – Creative Commons 1.0 Universal

in opdracht van het Arctic Animal Movement Archive – het project loopt sinds mei 2015 tot zeker augustus 2022 – aantal locaties 550980
Een totaal beeld toont de route die de vogels volgen vanaf de Nederlandse en Engelse kust tot het noorden van Rusland.

Voor het juiste begrip, dit gaat over “slechts” 22 dieren maar toont wel aan dat het niet eenvoudig is om de juiste ganzensoort te lokaliseren en te bereiken.

– – pagina 7 – –

Broedgebieden

SOVON-WUR heef de broedgebieden in Nederland gelokaliseerd in de jaren 2017 en 2019.

Fourageren van Ganzen

Uit eigen waarneming blijkt dat ganzen enkele dagen achtereen fourageren op de zelfde locatie, hoewel het aantal dagen achtereen lastig is te bepalen.
Onderstaand foto is recent gemaakt. De ganzen kwamen regelmatig terug naar de weiland soms wel 4 dagen naar dezelfde plekken. Opvalend is ook dat ze nooit in de buurt van verkeer neerstrijken.
Rechts een Open Street plattegrond met de locatie van de genomen foto, foto hieronder is genomen vanaf de eerste etage van Ulbe Twijnstrawei 58 in Akkrum.

Grasland met Ganzen: (middendeel van het panorama) foto Ferrie A.C. Maaswinkel CC BY-NC-SA 4.0 Int:
Grasland met Ganzen: (middendeel van het panorama) foto Ferrie A.C. Maaswinkel CC BY-NC-SA 4.0 Int:

– – pagina 8 – –

Hoe dan wel?

Het idee om een anticonceptie middel te gebruiken ontstaat uit het combineren van nieuwe en bestaande technieken – het idee gaat uit van een ‘humane’ behandeling van de dieren – de gezondheid van het dier staat centraal, zij krijgt alleen geen nakomelingen meer – dat zal zeker effect hebben op het gedrag van de gans maar het lijkt mij te doen om daar een redelijk compleet beeld van te krijgen, zeker als dat door een grote organisatie die de provincie is, wordt opgepakt

Korte samenvatting van het idee

 • Geen Fryske Guozzeoanpak meer – subsidieregeling ganzen foeragegebieden Fryslân – maar wel gebruik maken van de ervaring die daarmee is opgedaan.
 • Ontwerp een anticonceptiemiddel voor ganzen van een specifiek ras (eindnoot 6) (zie ook Anticonceptie) – de ganzen behoren tot dezelfde familie als zwanen en eenden: Anatidae, maar mogen niet gevoelig zijn voor het te ontwikkelen middel – aanknopingspunt voor de ontwikkeling is prof. Tom Stout (eindnoot 7) van de Universiteit van Utrecht en het middel R-12.
 • Verpak het anticonceptiemiddel in ganzenvoer.
 • Bepaal aan de hand van wildcamera’s (eindnoot 8) en kennis van de ganzentrek (eindnoot 9) waar de voederplaatsen zijn in het kustgebied – tel de hoeveelheid ganzen met een hoge nauwkeurigheid (AI gezichtsherkenning) – traceer de beweging van de doel ganzen (eindnoot 10) met een volgsysteem (eindnoot 12).
 • Strooi voer uit met lange afstand drones (eindnoot 13) als de ganzen in aantocht zijn.
 • Plan een anticonceptiemiddel voor meerdere jaren zodat het effect goed gemeten en aangetoond kan worden, dit betekent modificatie van het bestaand R-12 middel.
 • Het is nodig om het financiële aspect in dit idee een volledig plaats te geven.
 • Vraag Europese subsidie aan voor dit project.
 • Vraag ontheffing aan van de ganzenbescherming om anticonceptie toe te passen.
 • Publiciteit rond de uitvoering is noodzakelijk om maatschappelijke draagkracht te verwerven – maak bijvoorbeeld een website waar openbaar te volgen is waar de ganzen zich bevinden en wanneer er voer wordt uitgestrooid – deze technieken worden al gebruikt op andere maatschappelijk relevante gebieden.
 • Kies op voorhand voor het Open Data (eindnoot 14) model en gebruik zelf zoveel mogelijk Open Source software zodat anderen gebruik kunnen maken van de verzamelde data.

– – pagina 9 – –

Te Onderzoeken Aspecten

 • Welke traceer techniek is het meest geschikt voor dit doel, AI gezichtsherkenning gemodificeerd naar uitsluitend ganzen ligt voor de hand.
 • Zijn de huidige generatie webcams van voldoende kwaliteit (zie voetnoot DJ Mavic-3)
 • Van welke bestaande ganzen ‘volg projecten’ kan gebruik worden gemaakt.
 • Op DNA niveau moet duidelijk worden wat het verschil is tussen een brandgans en een kolgans bijvoorbeeld (eindnoot 15).
 • Het moet mogelijk zijn, op DNA niveau, om een anticonceptiemiddel (variant op R-12) voor een specifieke soort ganzen te ontwikkelen die andere vogels en dieren niet raakt.
 • Welke impact zal geboortebeperking hebben op andere vogel- en diersoorten, zowel positief als negatief.
 • Is het ethisch verantwoord om anticonceptie voor ganzen te ontwikkelen en uit te rollen.
 • Hoe groot is de kans dat dit idee voor andere diersoorten zal worden overgenomen en is dat positief of negatief.
 • Staat de Europese wetgeving toe om anticonceptie voor ganzen te ontwikkelen – als nee, welke juridische weg moet dan bewandeld worden om toestemming te krijgen – waarschijnlijk wel, de brandgans is hoogstwaarschijnlijk een beschermde diersoort waarvoor ontheffing gevraagd moet worden.
 • Het lijkt mij verstandig om met natuurorganisaties ‘om tafel’ te gaan om hun support voor het idee te krijgen.
 • Uiteraard is het noodzakelijk te onderzoeken hoe groot de groei is in de ganzen populatie per ganzensoort om daarmee het onderscheid te kunnen maken welke soort anticonceptie behoeft en welke niet.
Ganzen in volle vlucht – Ferrie A.C. Maaswinkel CC BY-NC-SA 4.0 Int

– – pagina 10 – –

Anticonceptie voor duiven

Al enkele decennia bestaat het middel R-12 als anticonceptie voor duiven – vooral Barcelona maakt daar gebruik van en boekt daar goede resultaten mee
echter
R-12 is een omkeerbaar anticonceptiemiddel – betekent dat het middel via het voer met grote regelmaat door duiven moet worden geconsumeerd, hetgeen voor ganzen die de gewoonte hebben om van locatie naar locatie te trekken onbetrouwbaar zo niet vrijwel onmogelijk is om dat doel te bereiken. Duiven zijn veel meer aan 1 locatie gebonden.

Toch is R-12 een prima uitgangspunt om de ontwikkeling van een permanent anticonceptiemiddel verder te ontwikkelen.

bron pngimg.com

Toelichting op het middel R-12

bron: Vets for City Pigeons – https://www.vetsforcitypigeons.com/nl

R-12 is een geregistreerd diergeneesmiddel met als actief bestanddeel nicarbazine. Nicarbazine wordt sinds de jaren ’50 wereldwijd gebruikt als coccidiostaticum voor vleeskippen. Coccidiostatica worden toegevoegd aan het voer van vleeskippen ter preventie van coccidiose, een vaak voorkomende darminfectie bij vogels. Ze worden toegediend tot de laatste levensdagen van de vleeskippen, wat betekent dat ze veilig zijn met betrekking tot menselijke consumptie.

Het gebruik van nicarbazine als anticonceptiemiddel is relatief nieuw. Nicarbazine is geen klassiek anticonceptiemiddel. In tegenstelling tot progesteron, een hormonaal anticonceptiemiddel, metaboliseert nicarbazine erg snel in het lichaam. Zodra nicarbazine is opgenomen, breekt het onmiddellijk op in 2 delen: DCN, het actieve deel, en HDP, wat ervoor zorgt dat het opgenomen wordt in de darmen van de vogel.

Nicarbazine is als diergeneesmiddel voor voedselproducerende dieren en als anticonceptiemiddel gekeurd door regelgevende instanties als FDA en EPA in de Verenigde Staten, EFSA in de EU en MAFF in Japan.
Nicarbazine is over de jaren heen uitgebreid bestudeerd, waaronder de invloed die het heeft op de omgeving. Meervoudig onderzoek heeft aangetoond dat nicarbazine binnen realistische hoeveelheden niet giftig en veilig is voor mens, dier en milieu. Er is geen risico op secundaire vergiftiging.

– – pagina 11 – –

Bronnen

Anticonceptie voor Brandganzen concept
BIJ12.nl
WikiPedia.org
NLBIF.nl
waarneming.nl
Universiteit van Utrecht
vetsforcitypigeons.com
Movebank is een initiatief van het Max-Planck-Gesellschaft institute for animal behavior
telraam.net
Arctic Animal Movement Archive DJI.com
SOVON.nl

De Auteur

Ferrie A.C. Maaswinkel Elsenga (Amsterdam, 1947, inmiddels kunstenaar in ruste) hanteert al jaren het pseudoniem ferrie = differentieel – wat dat pseudoniem betekent lees je die andere website Ferrie’s Audio Collectie daar staan meer dan 500 muziekstukken van zijn hand – arrangementen en eigen composities – maar vooral veel improvisaties

Ferrie begon zijn arbeidzame leven als etaleur/decorateur – later werd hij standbouwer en ontwerper van stands op beurzen tentoonstellingen – maquettebouwer en inrichter van winkels, showrooms en exposities – daaruit vloeide de organisatie en realisatie van tentoonstellingen en congressen voort in binnen- en buitenland – en dat gebeurde allemaal tussen zijn achttiende en twee en veertigste jaar

De omslag kwam met een stevige langdurige ziekte die hem noodzaakte om naar andere activiteiten uit te gaan kijken – die kwamen er in impressionistische schilderstijl en de al eerder genoemde collectie muziekstukken

Disclaimer

Dit idee gaat niet over taalgebruik en/of -fouten – een autodidact vindt dat bijzaak.

Creative Commons

Op al de ideeën en uitgevoerde werken van Ferrie zijn de Creative Commons BY-NC-SA 4.0 INT van toepassing, uitgebreide uitleg: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.nl

– – pagina 12 – –

Eindnoten

1 volgens BIJ12

2 volgens WikiPedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandgans

3 bron: https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/diersoorten/gans/

4 Prof. Dr. Stefan Garthe -https://www.ftz.uni-kiel.de/de/forschungsabteilungen/ecolab-oekologie-mariner-tiere/team/garthe/

5 AAMA https://www.movebank.org/cms/movebank-content/arctic-animal-movement-archive

6 wellicht kan deze organisatie een rol spelen https://www.nlbif.nl/

7 Prof. dr. T.A.E. (Tom) Stout is hoogleraar diergeneeskunde met een specialisatie voor paarden https://www.uu.nl/medewerkers/ TAEStout

8 gebaseerd op de configuratie zoals Telraam die gebruikt

9 jagers hebben een grote kennis over het gedrag en de trek van ganzen

10 spreidingskaart Fryslân https://waarneming.nl/species/79/maps/? start_date=2022-04-12&interval=15552000&end_date=2022-10-09&map_type=grid1k

11 Movebank is een initiatief dat dieren volgt in hun trek over de wereld https://www.movebank.org/cms/movebank-main

12 gebaseerd op eveneens Telraam – een cloud toepassing met grafische presentatie via een webpagina https://telraam.net

13 Bijvoorbeeld: de DJI Mavic 3 lange afstand drone met een ‘Take Off Weight’ van 899 gram tot een afstand van 30 kilometer met een 20MP Hasselblad camera aan boord – https://www.dji.com/nl/mavic-3/specs

14 Open Data betekent dat je als initiefnemer de data die je verzameld beschikbaar stelt voor toepassingen die buiten het programma liggen – een API is daarvoor nodig

15 dit onderwerp kan het best uitgezet worden bij een universiteit

16 WikiPedia zegt in de periode 2013-2015 is het totaal aantal broedparen in Nederland geschat op 16.000-22.000

Bestel de PDF

Dit hele verhaal is ook beschikbaar als PDF – je kunt het bestellen door mij een bericht te sturen via onderstaand contact formuliertje